Our Story

Adrenaline Academy คือ แหล่งรวมความรู้
ทางด้าน Digital Marketing ที่นำเสนอเนื้อหา
ที่สามารถ “นำไปใช้ได้จริง” ทั้งภาคธุรกิจ
และสายอาชีพทางด้าน Digital Marketing
ผ่านบทเรียนที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี
โดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Digital

Our Story

Adrenaline Academy คือ แหล่งรวมความรู้
ทางด้าน Digital Marketing ที่นำเสนอเนื้อหา
ที่สามารถ “นำไปใช้ได้จริง”
ผ่านบทเรียนที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี
โดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Digital

Get in contact

Who We Are?

Adrenaline Academy เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในการสร้างความรู้ทางด้าน Digital Marketing ให้แก่ผู้ที่มีความต้องการเสริมสร้างความสามารถเพื่อนำไป ต่อยอดให้ธุรกิจตนเอง หรือเพื่อนำไปพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคต

คอร์สเรียนของ Adrenaline Academy ผ่านการกลั่นกรองโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Digital Marketing ที่มีประสบการณ์ในการทำงานให้กับบริษัท Agency ชั้นนำ เช่น Mindshare และนักการตลาดผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างยอดขายผ่านช่องทาง Digital ให้กับบริษัทในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เครื่องดื่ม ท่องเที่ยว
ยานยนต์ รวมถึงธุรกิจแฟชั่น

Why Adrenaline

Get Involved